Dotační výzvy

Dotační programy městské části Praha 4 pro rok 2024

Žádosti lze podávat od 10.01 do 24.01. 2024 18:00

Na základě usnesení 24. zasedání Rady městské části Praha 4 ze dne 4. 12. 2023 číslo 24R-730/2023.

 • Usnesení v celém znění zde.
 • Kompletní znění Zásad pro poskytování dotací městské části praha 4 pro rok 2024 zde.
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • 2. Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti na území MČ Praha 4 v roce 2024
   • 2.1 Dotace na podporu jednotlivých kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území MČ Praha 4 vč. projektů zaměřených na oživení historické paměti (2024)
   • 2.2 Dotace na podporu celoroční umělecké činnosti subjektů zajišťujících soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizují své projekty na území MČ Praha 4 (2024)
  • 3. Dotační programy na podporu bezpečnosti dětí a mládeže, prevence rizikového chování dětí a mládeže, na podporu soustavné práce s dětmi a mládeží v oblasti prevence kriminality a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti prevence
   • 3.1 Dotace na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže (2024)
   • 3.2 Dotace na podporu soustavné práce s dětmi a mládežív oblasti prevence kriminality (2024)
   • 3.3 Dotace na zajištění terénních programů v oblasti prevence drogových závislostí (2024)
  • 4. Dotační programy na podporu oblasti sociální a zdravotní na území MČ Praha 4 v roce 2024
   • 4.1 Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením (2024)
   • 4.2 Podpora práce s dětmi a jejich rodinami (2024)
   • 4.3 Podpora služeb pro seniory (2024)
   • 4.4 Podpora služeb pro zdravotně znevýhodněné občany (2024)
   • 4.5 Podpora dobrovolnictví, vzdělávání, programů zdraví a prevence (2024)
   • 4.6 Podpora komunitních projektů (2024)
   • 4.7 Podpora terénní, ambulantní a distanční (hybridní) péče (2024)
   • 4.8 Podpora preventivní, rehabilitační, následné, pobytové, a lůžkové péče (2024)
  • 5. Podpora životního prostředí na území MČ Praha 4 v roce 2024
   • 5.1 Dotace na zlepšení stavu obytného území (2024)
   • 5.2 Dotace na ochranu a péči o zvířata a hmyz (2024)
   • 5.3 Dotace na ekologickou výchovu a vzdělání (2024)
   • 5.4 Dotace pro oblast odpadového hospodářství na využití odpadů a srážkových vod (2024)
  • 6. Podpora rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin na území MČ Praha 4 v roce 2024
   • 6.1 Dotace pro subjekty pořádající jednorázové aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4 a pro subjekty zajišťující celoroční aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4 (2024)
   • 6.2 Dotace na podporu národnostních menšin a integrace cizinců do české společnosti (2024)
  • 1. Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4 v roce 2024
   • 1.1 Dotace na podporu činnosti organizací působících a zajišťujících sportovní a tělovýchovnou aktivitu dětí a mládeže na území MČ Praha 4 (2024)
   • 1.2 Dotace na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí dětí a mládeže pořádaných na území MČ Praha 4, na podporu jednotlivců reprezentujících Prahu 4 na akcích regionálního a mezinárodního významu (2024)
   • 1.3 Dotace na podporu oprav a investic sportovních a tělovýchovných organizací působících na území MČ Praha 4, primárně pro aktivity dětí a mládeže (2024)