PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Spolek Otevřená města, z.s., Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

I. Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem zpracovávaných osobních údajů je příslušná obec, které je adresována žádost podaná prostřednictvím zpracovatele.

Zpracovatelem je spolek Otevřená města z.s., se sídlem Malinovského náměstí 624/3 602 00 Brno, IČO: 05129061, zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka L 21748/KSBR.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce či zpracovatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů (dotazník na webových stránkách, dotazník v písemné podobě, smlouva v písemné podobě, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.).

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla a další údaje umožňující kontakt se subjektem údajů,
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace),
 • Bankovní spojení (název banky, kód banky, číslo účtu),
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (Zejména jméno a příjmení statutárního zástupce právnické osoby, právní důvod zastoupení, státní příslušnost...),
 • Případně údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů, byl-li tento udělen.

V. Kategorie subjektů údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje o žadatelích o dotace, kteří využívají systém DSW2.

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro potřeby těchto příjemců:

 • správce či jiný poskytovatel dotace (v rámci poskytovatele se k údajům dostanou osoby podílející se na rozhodnutí, a dále osoby vykonávající kontrolu), orgány státní správy v rámci výkonu jejich působnosti.

VII. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

 • řízení o poskytnutí dotace v celém svém rozsahu, včetně navazujících úkonů (kontrola),
 • statistické zpracování dat,
 • jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy,
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
 • archivnictví vedené na základě zákona,
 • plnění zákonných povinností ze strany správce,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • účely obsažené v rámci případného souhlasu subjektu údajů.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce sám i prostřednictvím zpracovatele. Zpracování je prováděno v provozovnách zpracovatele a ve sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali zpracovatel i správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování. Po delší dobu zpracováváme a uchováváme osobní údaje jedině tehdy, pokud jste nám k tomu udělili souhlas, nebo pokud taková povinnost plyne ze zákona.

X. Poučení o právní úpravě

Správce a zpracovatel zpracovává údaje buď se souhlasem subjektu údajů, nebo pokud zákon výslovně stanoví, že souhlas není potřeba. Podle čl. 6 odst. 1 GDPR může správce a zpracovatel i bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat údaje zejména v těchto případech:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Žádost o odstranění závadného stavu nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách zpracovatele a v místě sídla zpracovatele.